Logistiker

Logistiker med inriktning koordinator

 

Hösten 2018 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje/Campus Telge yrkeshögskoleutbildning till Logistiker. Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Logistik är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar. Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och det är framför allt logistikkunskaper på operativ nivå som efterfrågas.
Om utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att ha en koordinerande och ledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

I utbildningen ingår kurserna:

 • Arbetsledning, arbetsrätt och arbetsmiljö 15 YHP
 • Business English 20 YHP
 • Distributionslogistik 15 YHP
 • Examensarbete 30 YHP
 • Industriell ekonomi 25 YHP
 • Introduktion 5 YHP
 • Juridik och transporträtt 15 YHP
 • Kvalitets- och miljöledning 20 YHP
 • LIA1 30 YHP
 • LIA2 50 YHP
 • Projekt, kommunikation och ledarskap 25 YHP
 • Strategisk och operativ logistik 20 YHP
 • Supply chain managment och flerpartslogistik 20 YHP
 • Tillämpad IT för logistiker 20YHP
 • Tillämpat inköp och elektronisk handel 20 YHP
 • Transportens grundförutsättningar 15 YHP

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i arbete (LIA) i verkliga lägen på logistikeffektiva företag. Ca en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA. LIA kan göras på företag över hela Sverige, men företaget och schemat måste vara godkänt av ansvariga för utbildningen.

Utbildningen till logistiker bedrivs i Södertäljeområdet, som bl.a. kännetecknas av att ha stort material och varuflöde, en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två europamotorvägar, tre järnvägar och ett hamnområde som alla möts i närområdet.

Förlängd ansökningstid till den 31 augusti.

Kurstid september 2018 – våren 2020

Heltidstudier under 69 veckor (3,5 terminer) med flexibelt schema vilket kan ge möjlighet att periodvis arbeta deltid. Uppehåll över sommaren.

Studieort: Södertälje
Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Förkunskapskrav:

 • 1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • 2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
 • 3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
 • 4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.
 • 5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:
 1. Godkänt betyg i någon av kurserna i Matematik 2a/Matematik 2 b/Matematik 2c/ Matematik B eller motsvarande kunskaper.
 2. Godkänt betyg i kurs Logistik 1 eller Spedition och transport eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Yrkeserfarenhet kan ersätta detta krav.

Preparandutbildning

För den som inte uppnår formell behörighet avseende logistik erbjuds eventuellt en preparandutbildning under våren/sommaren. Kontakta oss för mer information.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande

Ansökan

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 31 augusti 2018.

Vi tar ej emot papperskopior per post utan hänvisar till ”bifoga dokumentfunktionen” i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Alla studenter som är antagna till logistikutbildningen erbjuds kurser i Word, excel och Power Point via Learnesy.com

Kontakt för denna sida

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-523 038 46
E-post: bjorn.a.eriksson@sodertalje.se

Mikael Grennard
Utbildningsledare
Telefon: 08-523 06851