Entreprenör och företagare inom gröna sektorn

 Startar våren 2018

Vill du vara med och skapa hållbara affärsverksamheter inom gröna näringar? Då har vi utbildningen för dig Entreprenör och företagare inom gröna sektorn. En helt ny utbildning i branschen, som är ett samarbete mellan Campus Telge och Skillebyholm.

 

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att få kunskap och kompetenser för att kunna arbeta entreprenöriellt inom gröna näringar. Utbildningen riktar sig till dig med tidigare erfarenhet från gröna näringar som vill starta eget eller utveckla en befintlig verksamhet inom trädgård och primärproduktion. Branschkontakt får du genom föreläsningar och Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen består av praktiska trädgårdskurser, kurser i ledarskap, ekonomi, juridik, marknadsföring, försäljning och distribution, kvalité och miljö, samt entreprenörskap och innovation. Entreprenörskap och företagande inom gröna näringar varvar teoretiska moment med praktiska kurser, cirka 15 % av utbildning är förlagd ute på företag som LIA. Efter avslutad utbildning med godkända betyg får du en Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN, www.csn.se

Den entrepreöriella delen av utbildningen är förlagd på Campus Telge, som är centralt beläget i Södertäljes norra stadskärna. De mer odlingsinriktade och praktiska momenten kommer att förläggas på Skillebyholm, som ligger naturskönt beläget utanför Järna. På Skillebyholm ligger undervisningssalarna i direkt anslutning till gårdens park, växthus och odlingar. I dessa miljöer kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll.

Efter utbildningen

Efter utbildningen ska du kunna verka som entreprenör, verksamhetsutvecklare eller arbetsledare. Det finns ett stort behov av nya företagare som har kompetens att producera och leverera en hållbar affärsverksamhet. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar starkt och den svenska produktionen måste öka utbudet av ekologiska och hållbara rodukter. Behovet är stort av att anställa kvalificerad arbetskraft inom gröna näringar för att utveckla branschen.

 

Utbildare

Södertälje kommun och Campus Telge är huvudman för utbildningen som bedrivs i samarbete med utbildningsanordnaren Skillebyholm.

Kurstid      

Utbildningstid                             Start VT 2018

Studieuppehåll

Ansökningstid                             Hösten 2017

Utbildningens längd                  50 veckor heltid

Yrkeshögskolepoäng                250p = 5p per vecka

 

Förkunskapskrav

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav

1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning.

2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.

3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.

4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.

5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

 

Följande särskilda behörighet behöver också vara uppfylld

1 godkänt betyg i någon av kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, alternativt Svenska A/Svenska som andraspråk A, eller motsvarande kunskaper.

2 godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1a/Matematik 1b/Matematik 1c, alternativt Matematik A eller motsvarande kunskaper.

3 godkända betyg i gymnasiekurserna Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner, eller i äldre motsvarande gymnasiekurser, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, exempelvis genom yrkeserfarenhet.

4 ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom gröna näringarna och ett års allmän arbetslivserfarenhet på heltid eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

 

Preparandutbildning

För den som inte uppnår formell behörighet avseende de trädgårdsrelaterade gymnasiekurserna, se punkt 3 under särskild behörighet. Erbjuds en preparandutbildning på distans. Information om preparandutbildningen finns på utbildningsanordnarens Skillebyholms hemsida www.skillebyholm.com

Urval

Vid fler behöriga sökande än antalet platser för utbildningen skall ett urval göras.

Utifrån resultatet på ett anordnat särskilt prov. (Max 6 poäng)

Tidigare utbildningar inom Naturbruksprogrammet, andra utbildningar inom gröna näringar, eftergymnasiala utbildningar inom exempelvis botanik, ekologi, trädgård eller motsvarande. (Max 2,5 poäng)

Tidigare yrkeserfarenhet från trädgård eller gröna näringar och tidigare yrkeserfarenhet av arbetsledning eller projektledning. (Max 6 poäng)

Allt bedöms enligt utbildningsplanens fastställda poängskala.

 

 Ansökan

Ansökan görs här under hösten 2017. Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan.

 

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokument funktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakt oss på Campus Telge.

 

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Entreprenör och företagare inom gröna sektorn »

 

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-523 038 46
E-post: bjorn.a.eriksson@sodertalje.se